Step01.png, 24kB

Příprava stavebních projektů

 • zajištění podkladů z katastrálního úřadu, od správců a vlastníků inženýrských sítí, od státní správy a samosprávy
 • prověření možností a podmínek stavební realizace v dotčeném území v souladu s platným územním plánem
 • předběžné stanovení požadavků dotčených orgánů státní správy na projednání a odsouhlasení investičních záměrů
Step02.png, 24kB

Povolování staveb

 • kontrola projektové dokumentace dle požadavků vyhl.č. 499/2006 Sb. a zák.č. 183/2006 Sb.
 • zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí
 • projednání územního, stavebního a vodoprávního řízení, územního souhlasu a ohlášení stavby
Step03.png, 24kB

Realizace staveb

 • kontrola podmínek z řízení na povolení stavby, zajištění přehledu a průběžná kontrola jeho dodržování
 • projednání povolení záborů, tras staveništní dopravy, zařízení stavenišť, kácení, přeložek atd.
 • pasportizace objektů dotčených realizací stavby
 • projednání změn stavby před dokončením
Step04.png, 24kB

Uvedení do provozu

 • kolaudace (kontrola stavební dokončenosti, příprava dokladů, organizace zkoušek požárních systémů, organizace prohlídek s dotčenými orgány)
 • kontrola, organizace a digitalizace provozních dokladů
 • zajištění vyhotovení, připomínkování a podpisu def. smluv (odběry médií, věcná břemena, majetkové převody)